نمایش اخبار

نمایشگاه پترولیم تیکاف

بازدید جناب آقای دکتر ستاری از غرفه این شرکت در نمایشگاه پترولیم تیک­آف در پائیز 98