نمایش اخبار

رونمایی از پاورتوربین

رونمایی از پاورتوربین ارتقاء یافته CLARK DJ160 توسط جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت  در سال 92