نمایش اخبار

توربین Ruston TB4000

تحویل و در سرویس قرار گرفتن توربین تولید شدهTB4000

Ruston

مراسم افتتاح بهره ­برداری از توربینTB4000

که توسط این شرکت برای پالایش گاز سرخون و قشم در قالب یک پروژه تعمیرات اساسی تولید و تحویل گردیده است. 

Ruston