بازدید وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری

بازدید وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری

توربین کمپرسور پکیج گیربکس توربین گازی کمپرسور گریز از مرکز

لطفا اندکی صبر کنید...